Η παραγωγή φαρμάκων που σώζουν ζωές είναι σημαντική ευθύνη, ωστόσο η καταπολέμηση μιας σοβαρής χρόνιας πάθησης είναι αρκετά χρονοβόρα. Αυτός είναι και ο λόγος που συνεργαζόμαστε με οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους εταίρους ώστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, να βελτιώσουμε την πρόληψη, να προάγουμε την πιο έγκαιρη διάγνωση και να διευρύνουμε την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Η υποστήριξη από τις φαρμακευτικές εταιρείες όπως η δική μας, βοηθά να συνεχίζεται απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό έργο με στόχο την ολιστική υποστήριξη των ασθενών. Έχουμε δεσμευτεί ότι  αυτό το είδος της υποστήριξής μας θα γίνεται με ανοικτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την επιχειρησιακή μας ηθική και την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μεθοδολογικό Σημείωμα.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε με βάση τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

According to Article 66 par. 7a of Law 4316/2014, pharmaceutical companies in Greece are required to disclose, in accordance with the above provisions, transfers of value provided to Healthcare Professionals (HCPs) and Health Care Organisations (HCOs). In addition to that, the Disclosure Code of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) and the Disclosure Code of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE) require their members to disclose payments and transfers of value to Healthcare Professionals (HCPs) and Health Care Organisations (HCOs).

In this page transfers of value provided by Novo Nordisk Hellas LTD to HCPs and HCOs are disclosed, in accordance with the Methodological Note.

We state that the present disclosure is being performed as per Opinions n. 5/2016 and 2/2017 of the Data Protection Authority of Greece.

In any case, the present disclosure is intended to increase transparency in the relationship between pharmaceutical companies and HCPs and HCOs and to safeguard patients' right to know the relationships between pharmaceutical companies and the scientific community.

Η συνεργασία με ομοσπονδίες, ενώσεις και συλλόγους ασθενών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της στρατηγικής μας προτεραιότητας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, αιμορροφιλία ή/και άλλες χρόνιες παθήσεις να ζουν μια καλύτερη ζωή. Η αλληλεπίδρασή μας, μας παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το πώς επηρεάζεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις. Επιπλέον, η υποστήριξη από φαρμακευτικές εταιρείες, όπως εμείς, βοηθά τις ομοσπονδίες, τις ενώσεις και τους συλλόγους ασθενών να πραγματοποιήσουν το έργο τους, που αφορά στην υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Συνεργαζόμαστε με ομοσπονδίες, ενώσεις και συλλόγους ασθενών με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά τους, καθώς και τα δικά μας ηθικά πρότυπα. Η υποστήριξή μας βασίζεται σε γραπτές συμφωνίες που ορίζουν σαφώς τον σκοπό της υποστήριξης καθώς και το ποσό και την περιγραφή της υποστήριξης και κάθε σημαντική μη χρηματοδοτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της EFPIA στην Ευρώπη, η Novo Nordisk δημοσιοποιεί λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με ομάδες ασθενών στην Ευρώπη που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει κατάλογο σχεδίων συνεργασίας, μια σύντομη περιγραφή της φύσης κάθε υποστήριξης και το ποσό κάθε οικονομικής υποστήριξης.