Οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφέρουν πιθανά παραπτώματα με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης της Novo Nordisk.

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ανησυχία σχετικά με την πιθανή παραβίαση κανονισμών ή εσωτερικών πολιτικών, θα πρέπει να θέσετε την ερώτηση ή την ανησυχία σας στα σχετικά άτομα.

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους συνδέσμους για να υποβάλλετε αναφορά στην ειδική τηλεφωνική γραμμή για θέματα συμμόρφωσης (Compliance Hotline):

Πύλη υποβολής αναφορών της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης

Πύλη υποβολής αναφορών της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης - Ιράν (Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο εάν βρίσκεστε στο Ιράν).

Παραπτώματα επιχειρηματικής δεοντολογίας, όπως σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων των δωροδοκιών ή διευκολύνσεων, των αντιδεοντολογικών δωρεών, των δώρων και της ψυχαγωγίας σε επιχειρηματικούς εταίρους, δημόσιους υπαλλήλους ή επαγγελματίες υγείας, τα οποία παρέχονται από υπαλλήλους της Novo Nordisk ή τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της Novo Nordisk, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.

Λογιστικά ζητήματα και απάτη, όπως κλοπή και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων της Novo Nordisk, απάτη προμηθευτών, αποδοχή δωροδοκιών, παραποίηση λογιστικών στοιχείων, παραβιάσεις εσωτερικών λογιστικών ελέγχων και ελεγκτικά θέματα.

Παραπτώματα σχετικά με την ποιότητα, τα οποία επηρεάζουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις καλές πρακτικές και οι οποίες δεν εξετάζονται από το κανονικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης σε μια αγορά.

Παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως η πιθανή παράνομη διάθεση αποβλήτων.

Συμπεριφορά που παραβιάζει το Novo Nordisk Way, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών άδικης μεταχείρισης ενός μεμονωμένου εργαζομένου ή της ευρύτερης κακής συμπεριφοράς της διοίκησης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε σοβαρά παραπτώματα που σχετίζονται με κατασκοπεία, σαμποτάζ, παραβιάσεις της ασφάλειας πληροφοριών και άλλες παραβιάσεις που σχετίζονται με σοβαρά αδικήματα ή άλλα σημαντικά ζητήματα.

Ombudsman (“Διαμεσολαβητής”)
Η διαχείριση των επιμέρους υποθέσεων που αφορούν την άδικη μεταχείριση ενός μεμονωμένου εργαζομένου θα πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις από τον Διαμεσολαβητή, που δεν εμπίπτει στη διερευνητική διαδικασία και στη διαδικασία καταγγελιών. Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά στον Διαμεσολαβητή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Διαμεσολαβητής (μόνο για εργαζομένους της Novo Nordisk)

Όταν έχετε υποψίες σχετικά με κάποιο παράπτωμα, σας συνιστούμε να το αναφέρετε. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα υποβολής αναφορών για να υποβάλετε ψευδείς κατηγορίες ή να διαδώσετε αβάσιμες φήμες.

Οι ανησυχίες που σχετίζονται, ενδεικτικά, με διαφωνίες με συναδέλφους ή παράπονα για πρακτικά ζητήματα (δυσλειτουργίες εξοπλισμού, περιβάλλον γραφείου, θέματα που αφορούν τις διακοπές) ή άλλα ζητήματα που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας με συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή άλλα παράπονα, π.χ. σχετικά με το κάπνισμα ή ενδυματολογικούς κώδικες, δεν πρέπει να αναφέρονται στην ειδική τηλεφωνική γραμμή για θέματα συμμόρφωσης.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι η ειδική τηλεφωνική γραμμή για θέματα συμμόρφωσης της Novo Nordisk δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά καταγγελιών που αφορούν παράπονα ποιότητας προϊόντων, ψευδεπίγραφα προϊόντα ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να αναφέρονται μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας

Αναφορά παραπόνου ποιότητας προϊόντος

Πώς να αναφέρετε την ανησυχία σας
Μπορείτε να αναφέρετε μια ανησυχία στην ειδική τηλεφωνική γραμμή για θέματα συμμόρφωσης μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακά. Και για τις δύο επιλογές, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για την υποβολή αναφορών και για περαιτέρω καθοδήγηση.

Πύλη υποβολής αναφορών της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης

Πύλη υποβολής αναφορών της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης - Ιράν (Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο εάν βρίσκεστε στο Ιράν).

Εάν προτιμάτε να υποβάλετε την αναφορά κατ' ιδίαν, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω του άμεσου προϊσταμένου σας είτε επικοινωνώντας με το τοπικό τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε το αίτημά σας για κατ' ιδίαν συνάντηση μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακά χωρίς να παρέχετε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ανησυχία σας.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πολλών γλωσσικών επιλογών, ενώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την κλήση, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών αριθμών, στον παρόντα ιστότοπο.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει σύντομος χρόνος αναμονής κατά την αναφορά ενός περιστατικού μέσω τηλεφώνου έως ότου βρεθεί διαθέσιμος εκπρόσωπος για να αναλάβει την κλήση σας.

Επιβεβαίωση παραλαβής

Η παραλαβή της αναφοράς σας θα επιβεβαιωθεί εντός 7 ημερών από την ημέρα υποβολής της.

Παρακολούθηση ανησυχιών
Όταν αναφέρετε ένα περιστατικό, θα λάβετε έναν αριθμό πρόσβασης και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να επικοινωνείτε ανώνυμα με το προσωπικό της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης.

Σας παροτρύνουμε να παρακολουθείτε την αναφορά που υποβάλατε για να την επαληθεύσετε, να ελέγχετε την κατάσταση της ανησυχίας σας, να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες ή να ελέγχετε αν έχουμε επιπλέον ερωτήσεις για την καλύτερη διερεύνηση της αναφοράς σας.

Ανατροφοδότηση

Θα παρέχουμε ανατροφοδότηση στην αναφορά σας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Υποβολή αναφορών στις αρχές

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα τοπικό εξωτερικό κανάλι υποβολής αναφορών.

Κατά την αναφορά ενός περιστατικού, η αναφορά παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία της Ελεγκτικής Επιτροπής υπό την επιτήρηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Novo Nordisk.

Για αναφορές που εμπίπτουν στη διερευνητική διαδικασία και στη διαδικασία καταγγελιών, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας, θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ανησυχία σας με σύσταση σχετικής ομάδας διερεύνησης.

Η διερευνητική διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.

The investigation process for reports on the Compliance Hotline

Η Novo Nordisk δεν ανέχεται διακρίσεις ή αντίποινα κατά προσώπων που υποβάλλουν αναφορές ή προσώπων και εταιρειών που συνδράμουν στην εκπόνηση της αναφοράς, τα οποία συντάσσουν μια αναφορά καλή τη πίστει, ή προσώπων που συμμετέχουν σε μια διερεύνηση. Θεωρείται ότι υπάρχουν αντίποινα όταν τίθεται μια δυσμενής ή πιθανή απειλή δυσμενούς ενέργειας κατά ενός εργαζομένου, ο οποίος υπέβαλε μια αναφορά καλή τη πίστει ή συμμετείχε σε μια διερεύνηση, απλώς και μόνο επειδή αυτός/αυτή έπραξε με αυτόν τον τρόπο.

Παραδείγματα αντιποίνων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Πειθαρχικά μέτρα κατά εργαζομένου που υποβάλλει αναφορά
  • Απόρριψη προαγωγής ενός εργαζομένου που υποβάλλει αναφορά
  • Κακή αξιολόγηση της απόδοσης ενός εργαζομένου που υποβάλλει αναφορά
  • Αποτροπή ή απόπειρα αποτροπής προσώπων από την υποβολή αναφοράς
  • Ακύρωση τυχόν άδειας
  • Συμπερίληψη σε μαύρη λίστα

Η διαδικασία αυτή δεν απαγορεύει τις δυσμενείς ενέργειες κατά των εργαζομένων για νόμιμους σκοπούς που δεν σχετίζονται με αντίποινα, ακόμη και αν ο εν λόγω εργαζόμενος ασκεί προστατευόμενη δραστηριότητα, εφόσον η δυσμενής ενέργεια δεν συνδέεται άμεσα με την υποβολή αναφοράς ή τη συμμετοχή στη διερεύνηση.

Είτε παρέχετε το όνομά σας είτε επιλέξετε να παραμείνετε ανώνυμοι, η Novo Nordisk θα διασφαλίσει επιμελώς την προστασία σας στον μέγιστο δυνατό βαθμό, διασφαλίζοντας επίσης ότι η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί.

Εάν δηλώσετε την ταυτότητά σας, ενισχύετε την ικανότητά μας να διερευνήσουμε την αναφορά και να διατηρήσουμε επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να σας παρέχουμε ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και να σας προστατεύσουμε από πιθανά αντίποινα.

Το όνομα και η ταυτότητά σας θα παραμείνουν εμπιστευτικά και γενικά δεν θα κοινοποιηθούν σε άτομα εκτός της διερευνητικής ομάδας. Σε περίπτωση που οι περιστάσεις απαιτούν τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς σας, θα ζητήσουμε τη σχετική συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά να μην σας εμπλέξουμε.   

Η διερευνητική ομάδα εργάζεται βάσει υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και έχει εκπαιδευτεί ώστε να προφυλάσσει τις αναφορές των καταγγελτών και τις διερευνητικές πληροφορίες.

Οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για θέματα συμμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Novo Nordisk θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δανίας και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679.