Γνωστοποίηση από τη Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε. των μεταβιβάσεων αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μεθοδολογικό Σημείωμα.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε με βάση τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

 

Notification by Novo Nordisk Hellas LTD of the transfers of value  in accordance with the provisions of Article 66 par. 7 of n. 4316/2014, the Disclosure Code of SFEE and the Disclosure Code of EFPIA.

According to Article 66 par. 7a of Law 4316/2014, pharmaceutical companies in Greece are required to disclose, in accordance with the above provisions, transfers of value provided to Healthcare Professionals (HCPs) and Health Care Organisations (HCOs). In addition to that, the Disclosure Code of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) and the Disclosure Code of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE) require their members to disclose payments and transfers of value to Healthcare Professionals (HCPs) and Health Care Organisations (HCOs).

In this page transfers of value provided by Novo Nordisk Hellas LTD to HCPs and HCOs are disclosed for the period between 01/01/2020 to 31/12/2020, in accordance with the Methodological Note.

We state that the present disclosure is being performed as per Opinions n. 5/2016 and 2/2017 of the Data Protection Authority of Greece.

In any case, the present disclosure is intended to increase transparency in the relationship between pharmaceutical companies and HCPs and HCOs and to safeguard patients' right to know the relationships between pharmaceutical companies and the scientific community.